***یکی بود منم نابود ***

خدایا دربرابر آن همه نامردی که در حقم کردند سکوتت حرف قشنگی نبود

                          
 
گریه کرد  گرگ

 

 


وقتی دید سگی بخاطر تکه استخوانی
 
 
 
 
 لگدهای چوپانان را تحمل میکند...
نوشته شده در یکشنبه 1393/02/07ساعت 8:36 PM توسط نونوش|

 
 
خوندنش حوصله میخواد......ولی خیلی قشنگهﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»»..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس..سلامتی یه عمر تنهایی..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ،سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود..سلامتی دختری که مادر شد..سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند..سلامتی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻﯾﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﺷﺪ..ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ..سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش. ...اگه عاشق باشی اشكتو در میاره اگه در نیاورد بدون نیستى
نوشته شده در سه شنبه 1392/10/10ساعت 8:9 PM توسط نونوش|

پسره میگه:هر دختری وارد زندگیم میشه اونی نیست که میخوام!
بهش میگم:
درد تو خوبه،
من هر پسری رو تو خیابونم میبینم؛
لامصب همونیه که میخوام...!

 

و خداوند به خاطر خوردن یک سیب آدم را به زمین فرستاد
اما...

نمیدانست که آدم با کشیدن دو سیب به آسمان باز خواهد گشتـــ

ميگم من وي چت ندارم زشت نباشه يه وقتــــ 

ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻢ ۲ ﻗﻠﻮ ﺑﺸﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺴﺮ

ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﺑﯿﻨﺎ ﺍﺳﻢ ﭘﺴﺮﻣﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ ﻣﻮﺳﯽ :

.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﯿﻨﺎﻣﻮﺳﺎ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺣﺎﺿﺮﻩ !!!... (((:

نرینی چیست؟

جمله ایه ک شیرازیا وقتی یکی میخواد بره پیش کسی

و طرف نیستش بهش میگن تا بیخودی نره و ببینه طرف نیست


برچسب‌ها: سقوط تاوان بودن با بعضیاست
ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 1392/09/22ساعت 9:0 PM توسط نونوش|

آقایون عزیز در تاریخ چند هزار ساله 

این مملکت نداشتیم ک لیلی عاشق 

باسن مجنون بشه!!!!!!

سر جدتون شلوار رو بکشین بالا

این مارک شورت رو هم بکنین بزنین روی سینتون 

اگه خیلی واجبه!!!!

نوشته شده در شنبه 1392/06/30ساعت 5:12 PM توسط نونوش

آرزوی من ماندنِ اوسـ ت. . . .

        

        امـــــــّــا. . . .


خدایــا اگر آرزوی او رفتن من اســ ت. . . .


آرزوی او رابرآورده کــ ن. . .!!


من دیگر آرزویی نــ دارم. . . !

 

 

یه قانون:

اونی که آرزوته آویزونه یکی دیگس

 
اونی که آویزونته آرزوی یکی دیگساین یه حقیقته هر کیم بگه غلطه جف پا میرم تو دهنش ....

 

نوشته شده در شنبه 1392/06/30ساعت 11:36 AM توسط نونوش|

 
میترسم عاشق کسی شوم و تو برگردی
 
 

پ.ن.الآن نشستم با هر دینی حساب کردم دیدم میرم جهنم

نوشته شده در پنجشنبه 1392/06/28ساعت 9:4 PM توسط نونوش|

یکی زود به ستوه میاد...

      زود میره.....

      زود برمیگرده.....

      اما یکی دیر به ستوه میاد......

      دیر میره....

      دیگه برنمیگرده.....

      هیچوقت.......   

نوشته شده در سه شنبه 1392/06/26ساعت 6:0 PM توسط نونوش|

 
 
 

ﻭﺻﯿﺖ ﻣیکنم ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ
.
.
.
.

ﺍﺯ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺭﻭ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﯿﺪ ،ﻣﻔﺘﯽ ﺷﺎﻡ ﻭ ﻧﻬﺎﺭ ﺑﺰﻧﯿﺪ !!
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﮔﻼﺏ ﺑﺪﻡ ﻣﯿاد هااا ﻫﻤﻮﻥ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨه ، آکووافینا باشه بهتر !!!
ﻧﮕﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻧﯽ ﻫﻠﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ، ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﯽ ﺑﺸﻮﺭﯾﻤﺎﺍﺍ, مگس جمع میشه ..
ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺭﯾﺶ ﻧﺬﺍﺭﯾﺪ! ﺍﮔﺮﻡ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺩﻭﺩﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ..
 ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﺧﻔﻦ ﺑﺸﻪ !!
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻣﯿﻞ میدونم سخته ولیییی  ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﻗﺒﺮﻡ ..
 ﺟﯿﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺪﻡ ﻣﯿاد !
ﻣﺮﺩﻡ، ﮔﻨﺎﻩ ﮐﻪ ﻧﮑﺮﺩﻡ!
ﺭﻭﯼ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺎ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ، شِکرک میزنه مگس جمع میشه ..
 ﺑﺪﻣﺰﻩ هم ﻣﯿﺸﻪ ! اه اه اه ..
 ﻫﻤﻮﻥ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﻻﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ !
ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻬﺶ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﯿﻤﺮﻩ ! کلاس خودتونم میره بالا ..
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ ..!!؟؟؟ ﺗﺮﺍﻓﯿﮑﻪ !!!
 ﺩﺭﺍﯾﻮ e&f رو فرمت کنید .. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐــــــــــﺎﻣﻞ !!!
ﺗﻮﯼ ﺩﺭﺍﯾﻮ d ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻋﮑﺴﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ و ترحیم ..
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ, پول مفتم ندید بیرون ..
ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﻢ ﺭﻭ ﺑﻼﮎ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭘﺴﺖ ﺑﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺎﻻ ﺟﯿﮕﺮ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ ﮐﺒﺎﺏ ﺷﻪ !!
ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻭاسم ﺧﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺗﻮﯼ وبلاگ هام  سینه زنی راه بندازید ..!!
ﺭﻭﺣﻢ ﺷﺎﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﮔﺮﺍﻣﯿﺒﺎﺩ !
ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﻪ !!
ﻧﯿﺸﺘﻢ ﺑﺒﻨﺪ.
 
 
 
 
پ.ن:چرت و پرت زیاد میگم

ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 1392/06/22ساعت 7:30 PM توسط نونوش|

 

  دیگر نیستم........

 

  به من قول بده....

  در تمامی سال هایی که باقی مانده......

  تا ابد مواظب خودت باشی....

  دیگر نیستم که یاد آوریت کنم.......

 

 

  تنها نشسته ام و بغض می کنم.........

   هیچکس مرا به یاد نمی آورد.......

   این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی......

   و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم.......

   حتی یک نفر.....

نوشته شده در شنبه 1392/06/16ساعت 3:28 PM توسط نونوش|

همونی که بخاطرش نموندی

همون که اسمشو انکار میکردی

آره همونیه که گفته بودم

میری دکش کنی و برمیگردی

حالا که جای من پیشت نشسته

مثل چشات ازش مراقبت کن

اگه منم باهات تماس گرفتم

به احترام اون گوشیو قطع کن

لحظه به لحظم حرومت باشه

هر کاری کردم حرومت باشه

اشک این چشمام بغض تو حرفام

حرومت باشه حرومت باشه

 

نوشته شده در پنجشنبه 1392/06/14ساعت 12:31 PM توسط نونوش|


آخرين مطالب
»
»
»
»
» دیگه به درک
» اگه برگردی
» دیگه برنمیگرده.......
» انالله واناالیه راجعون
» واسه دل خودم
» حرومت باشه

Design By : Pichak